• กรุงเทพ-ศรีสัชนาลัย
  • กรุงเทพ-อุตรดิตถ์
  • กรุงเทพ-พิษณุโลก
  • กรุงเทพ-อุทยานประวัติศาสตร์ฯ
  • พิษณุโลก - เชียงราย
  • เชียงราย - พิษณุโลก
  • พิษณุโลก - เชียงใหม่
  • พิษณุโลก - ลำปาง
  • พิษณุโลก - น่าน
ข้อแนะนำในการใช้รถโดยสาร

- บัตรจำหน่ายแล้วไม่รับคืน สามารถเลื่อนวันและเวลาของการเดินทางได้เพียง 1 ครั้ง

- แจ้งเลื่อนการเดินทางก่อนรถออก 4 ชั่วโมง มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

- กรุณาเช็คตั๋วก่อนรถออก 20 นาที

- สัมภาระสูญหายรับใช้ไม่เกิน 500 บาท

- บัตรอาหารมีมูลค่า 15 บาท

- สัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.กWintour's Travel Advisory for Foreigners

- Do not pack valuables, money or Jewelry in your Luggage. Please keep your valuables and documents with you at all times

- Lost Luggage can only receive about 500 Thai Baht

- Personal insurance to and from Bangkok is 200,000 baht per person

- All tickets are not refundable

- Meal card is worth 15 Baht

- All luggages must not weigh more than 20 Kg per person.